Diễu hành xe hoa.

5
rx online

Ngày 18/4/2006, đoàn xe hoa của quận I gồm 11 chiếc đã tham dự buổi diễu hành xe hoa do Trung Tâm Thông Tin Triển Lãm Thành phố tổ chức tuyên truyền chào mừng ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứnbsp;X

Các xe hoa được trang trí đẹp, trang trọng đi diễu hành qua các tuyến đường trung tâm Thành phố đã được sự cổ vũ hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân và tất cả mọi người đều tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X là động lựcnbsp; thúc đẩy đất nước ta ngày càng đi lên như báo cáo quan trọng của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa IX về các văn kiện trình Đại hội X của Đảng với tiêu đề:”Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”.