Diễn đàn “Cách mạng tháng Mười Nga và trách nhiệm của thế hệ hôm nay”

3
rx online
Ngày 6/11/2017, Hội Cựu chiến binh Quận 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1, Quận Đoàn 1 phối hợp tổ chức diễn đàn “Cách mạng tháng Mười Nga và trách nhiệm của thế hệ hôm nay” nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017) cho hơn 100 đoàn viên, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cơ sở trên địa bàn quận tham dự.
Tại diễn đàn đã chiếu đoạn phim ngắn giới thiệu về Cách mạng tháng Mười Nga do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh thực hiện; đại diện Hội Cựu chiến binh Quận 1 báo cáo khẳng định ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga. Đó là cuộc cách mạng đã làm rung chuyển thế giới, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.

Đại biểu tham gia diễn đàn đã chia thành từng nhóm trao đổi, thảo luận về vai trò của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội: tầm vóc và ý nghĩa về giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng 10 Nga, đặc biệt là về tầm nhìn của Hồ Chí Minh trong quá trình chọn lựa một hệ tư tưởng cho Cách mạng Việt Nam kể từ buổi ban đầu còn khủng hoảng về đường lối và khẳng định hơn 100 năm qua tấm gương của Bác, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi trường tồn; thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Quận 1.