Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4
rx online
Ngày 14/4/2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2017. Đồng chí Hồ Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy 1 chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí bí thư 56 tổ chức cơ sở đảng, thành viên Tổ khoa giáo, Tổ báo cáo viên, Tổ dư luận xã hội quận.

Quý I/2017, công tác tuyên truyền đạt hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, sinh động, có trọng tâm, trọng điểm với các chương trình “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn”, tuyên truyền về biển đảo cho học sinh… giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác huấn học tập trung triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 95,75%. 236/264 cán bộ chủ chốt viết bài thu hoạch, đạt tỷ lệ 89,39%; trong công tác khoa giáo, tham mưu các văn bản lãnh đạo các cơ quan, đơn vị các nội dung: tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao, phòng chống dịch cúm gia cầm…, báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; việc thực hiện Chị thị 05-CT/TW theo đúng tiến độ đề ra, chú trọng các nội dung và giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của quận, gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở.

Trong quý II/2017, công tác tuyên giáo tập trung các nội dung trọng tâm: biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017, hoàn thành công trình biên soạn lịch sử Đảng bộ một số phường, tham mưu các báo cáo tổng kết trên các lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo…
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy 1 Hồ Thị Vinh đề nghị chấn chỉnh khắc phục một số hạn chế, bất cập trong hoạt động tuyên giáo trong thời gian qua; tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; chú trọng một số nội dung tuyên truyền như: vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Thành phố, quận về lập lại trật tự lòng lề đường, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền trong học sinh về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em; đưa âm nhạc dân tộc truyền thống đến các trường học; nâng tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên… Nâng chất lượng các hoạt động tuyên giáo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận.