Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay

2
rx online
Ngày 11/8/2016, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay”. Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề tại hội nghị với sự tham dự của đồng chí Hồ Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, phường; thành viên tổ báo cáo viên, tổ dư luận xã hội; đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể quận.

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta trên mặt trận tư tưởng với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi: xuyên tạc lịch sử dân tộc, đường lối chính sách của Đảng, thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm, sai lầm của ta, đối lập chủ nghĩa Mác Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh, lợi dụng sự sụp đổ của Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu để phủ nhận chủ nghĩa xã hội… Để đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chúng ta cần phải kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam; đổi mới công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng “tự đề kháng”, phản bác các quan điểm sai trái; chủ động phát hiện, vạch rõ âm mưu của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thực hiện đối thoại dân chủ, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, khắc phục, đẩy lùi yếu kém, khuyết điểm, khẳng định những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.