Đảng ủy phường Tân Định tổ chức lễ ra mắt chi bộ ngoài quốc doanh

1
rx online

Căn cứ Chỉ thị 11/TU, ngày 19/5/2003 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh “Về việc đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp tư nhân; Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy họp ngày 2/6/2008 về công tác tổ chức cán bộ. Ngày 20/8/2008 Đảng ủy phường Tân Định tổ chức lễ ra mắt chi bộ ngoài quốc doanh gồm có 4 đồng chí. Đến tham dự lễ ra mắt Chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn có sự hiện diện của: đồng chí Bùi Văn Thanh – Bí thư đảng ủy Khối Kinh tế ngoài Quốc doanh, đồng chí Hồ Ba – Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1


Chi bộ ngoài quốc doanh hoạt động trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Thành ủy về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhânnbsp; (DNTN), tổ công tác phối hợp với ban ngành, đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong các DNTN trên địa bàn phường. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chi bộ theo dõi diễn biến về số lượng các DNTN trên địa bàn phường để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đảng viên và nhận thức về Đảng cho cảm tình Đảng ở các DNTN. Đồng thời xây dựng lực lương chính trị nòng cốt làm cơ sở phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DNTN. Phối hợp với các đoàn thể xây dựng lực lượng chính trị trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường.