Đảng ủy phường Tân Định hội nghị quán triệt nghị quyết hội nghị Ban Chấp Hành Trung ương lần thứ 5 (khóa x).

3
rx online

Ngày 7/12/2007 Đảng ủy Phường Tân Định tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Đảng lần thứ 5 (Khóa X) đến toàn thể Đảng viên 17 chi bộ, có 290 đồng chí tham dự. Báo cáo viên Kiều Ngọc Trạc – Thành uỷ viên – Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng – Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Thành phố đã quán triệt đến toàn thể đảng viên 4 nội dung chính cần phải tập trung nghiên cứu: Nghị quyết về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước tình hình mới; Nghị quyết tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hệ thống chính trị; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cuả bộ máy nhà nước; Nghị quyết đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.