Đảng bộ phường Phạm Ngũ Lão quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

4
rx online
Ngày 4/8/2017, Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho 120 đảng viên của Đảng bộ tham dự.

Đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt nội dung cơ bản của các nghị quyết: sự cần thiết ban hành nghị quyết, tình hình, nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu và giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
Hội nghị giúp đảng viên Đảng bộ nâng cao nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng cùng các giải pháp vào điều kiện thực tiễn tại địa phương, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.