Đảng bộ phường Cô Giang tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

1
rx online

Sáng ngày 08/9/2011, Đảng bộ phường Cô Giang – quận 1 đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ IX sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cán bộ – công chức – lực lượng vũ trang về nội dung, kết quả và ý nghĩa thắng lợi của Đại hội.

Từ đó nâng cao nhận thức xác định tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương; góp phần đưa nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống, thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Tại Hội nghị, đ/c Phan Xuân Biên – Nguyên ủy viên thường vụ Thành ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ IX về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển), một số nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong 5 năm, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.