Đảng bộ phường Cô giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệ nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 9 khóa x

4
rx online

Sáng ngày 08/5/2009, Đảng bộ phường Cô Giang – quận 1 đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X và báo cáo thông tin thời sự trong và ngoài nước, đến tham dự có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy phường cùng chi ủy và toàn thể đảng viên 11 chi bộ trực thuộc.


Tại Hội nghị, đ/c Kiều Ngọc Trạc – Thành ủy viên – Phó Trưởng Ban chuyên trách phòng chống tham nhũng TP.HCM đã báo cáo tóm tắt những thông tin thời sự liên quan đến tình hình trong nước và quốc tế đồng thời triển khai quán triệt Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 02/02/2009 của Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; báo cáo và kết luận về 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; báo cáo kết quả 02 năm về thực hiện Nghị quyết Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.


Sau khi nghiên cứu tại hội nghị này, chi ủy chi bộ và đảng viên tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết TW9 khóa X đến cán bộ và quần chúng; kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình hành động phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.