Đảng bộ phường Bến Thành quán triệt Nghị quyết 08-NQ/TU của Thành ủy

6
rx online
Ngày 4/4/2018, Đảng ủy phường Bến Thành tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho trên 200 cán bộ, công chức, viên chức và cấp ủy đảng, đảng viên 28 cơ sở đảng trực thuộc.
Đồng chí Nguyễn Hải Quân, Bí thư Đảng ủy phường báo cáo những nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020; Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ và giải pháp của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt triển khai cơ chế đặc thù phát triển Thành phố theo Nghị quyết 54/2017/QH14: nghiên cứu, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 trong đó phải xác định nội dung công việc, danh mục các đề án, chương trình, tiến độ thực hiện 3 năm; phân công trách nhiệm của các cơ quan kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết định kỳ; tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học đối với các nội dung được phân cấp, ủy quyền đảm bảo đồng thuận xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố; cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, phát hiện những vấn đề phát sinh, kiến nghị giải quyết kịp thời nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương thí điểm này…
Cũng tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được phổ biến, quán triệt Quy định 1374-QĐ/TU về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những điểm mới sửa đổi, bổ sung tại Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên