Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1 quán triệt Nghị quyết TW 4 khoá XII

2
rx online
Ngày 25/2/2017, Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Hơn 300 đảng viên của Đảng bộ tham dự hội nghị.

Báo cáo viên Hồ Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy giới thiệu nội dung cơ bản của các nghị quyết: số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện các nghị quyết gắn với yêu cầu thực tiễn tại Quận 1: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; chủ động, đấu tranh kịp thời với âm mưu, ý đồ xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia; đẩy mạnh phòng chống tội phạm; tổ chức các chương trình văn hóa giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của dân tộc; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết tốt các vấn đề môi trường; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng…