Đảng bộ cơ quan chính quyền Quận 1 quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

4
rx online
Ngày 31/7/2017, Đảng ủy cơ quan chính quyền Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho hơn 100 đảng viên của Đảng bộ tham dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Nguyễn Trung Châu Tuyên giới thiệu nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Các Nghị quyết khẳng định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời nêu rõ các quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Hội nghị giúp đảng viên của Đảng bộ thống nhất nhận thức và hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, vận dụng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận.