Đại hội mặt trận tổ quốc Phường Nguyễn Cư Trinh

4
rx online

Ngày 3/7/2008. Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Cư Trinh lần thứ VII nhiệm kỳ 2008 – 2013 bầu ra 35 đại biểu trong Ban chấp hành do bà Nguyễn Thị Thu Vân làm Chủ tịch và bầu 20 đại biểu dự Đại hội cấp quận.


Nhiệm kỳ 2003-2008, Mặt trận phường đã nỗ lực tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động hướng về địa bàn dân cư, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì Người nghèo”, xây dựng khu phố văn hóa, phường văn hóa, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chính quyền, chăm lo đời sống nhân dân. Các tổ chức thành viên hoạt động ngày càng tiến bộ, giữ gìn đoàn kết, nâng cao tinh thần thi đua, ý thức trách nhiệm góp sức tạo nên thành quả chung, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Chương trình hành động nhiệm kỳ lần thứ VII (2008 – 2013), Mặt trận phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, công tác dân tộc. Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các giới. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện. Phấn đấu có 100% hộ đăng ký Gia đình văn hóa và trên 90% hộ đạt chuẩn. Cùng chính quyền giúp đỡ công ăn việc làm cho người lao động, vận động, trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Tăng cường đổi mới công tác Mặt trận, học tập bồi dưỡng nghiệp vụ. Đổi mới phương thức tập hợp quần chúng, phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức thành viên.