Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020)

6

        Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra từ ngày 14 đến 16/7/2015 với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các ban ngành thành phố, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành; các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo của Quận 1 và 298 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận 1 đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn; đạt nhiều thành quả rất quan trọng, xây dựng, bảo vệ và phát triển Quận 1 ngày càng vươn lên, xứng đáng với vị trí trung tâm thành phố; các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, đô thị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ bản đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ban Thường vụ Quận ủy đã đề ra 15 chương trình, nghị quyết thực hiện mục tiêu Đại hội X đề ra và đã xuất hiện một số mô hình hoạt động mới, kết quả cụ thể, hiệu quả góp phần tạo sự nhất trí nội bộ, đồng thuận trong Nhân dân, ra sức thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm có trên 7.000 cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện sổ đăng ký làm theo và có nhiều tấm gương điển hình được biểu dương, nhân rộng. Măt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò giám sát và bảo vệ, lợi ích chính đáng của người dân, chương trình “Đảng trong dân” góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được tiến hành đồng bộ và thực chất với nhiều biện pháp chăm lo thiết thực, đến nay không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm. Chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp đạt hiệu quả, đã giới thiệu 178 lượt doanh nghiệp và thương nhân vạy 15.296,17 tỷ đồng vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi. Các ngành dịch vụ, thương mại chiếm tỷ trọng 94%, tăng 29,8% so với đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách nhà nước luôn vượt kế hoạch đề ra, hộ kinh doanh mới tăng bình quân hàng năm trên 20%. Chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, điều hành. Đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nâng lên về trình độ, năng lực; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chủ động cải tiến lề lối làm việc, thể hiện tinh thần “Vì dân phục vụ”. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dược bảo đảm. Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển trong nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu xây dựng Quận 1 “An toàn – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”. Bầu ra 43 ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 9 đại biểu dự Đại hội cấp trên, đồng chí Huỳnh Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Quận ủy.