Cung cấp miễn phí các loại mẫu đơn tại 10 phường

1
rx online

Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, UBND quận 1 yêu cầu các phòng – ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 10 phường trong quận sẽ thực hiện cung cấp mẫu đơn và khuyến khích giải quyết hồ sơ, trả kết quả trước hẹn.


Theo đó, Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện in ấn và cung cấp miễn phí tại phường các loại mẫu đơn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc mẫu tự soạn cho người dân, doanh nghiệp khi cần liên hệ để chuẩn bị thành phần hồ sơ ở các loại việc thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường.


Đồng thời, UBND quận khuyến khích các phòng – ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện giải quyết hồ sơ và trả kết quả trước hẹn, không được cố tình giải quyết chậm đối với những loại hồ sơ có thể xử lý nhanh được và xem xét rút ngắn thời gian giải quyết đối với những loại hồ sơ có khả năng thực hiện nhưng vẫn đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn chung.