Công tác kiểm tra và lãnh đạo hoạt động công tác kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy theo Chương trình 13-CTr/QU

5
rx online

Thực hiện Chương trình 13-CTr/QU ngày 30/01/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra và lãnh đạo hoạt động kiểm tra của cấp ủy năm 2008. Từ ngày 01/4/2008 đến 15/4/2008, 06 tổ công tác kiểm tra do Thường trực và các Ủy viên Thường vụ làm tổ trưởng, đã tiến hành kiểm tra 11/12 cơ sở Đảng (có 01 đơn vị dời lại kiểm tra đợt 2 do đang bận phục vụ cho đợt thanh tra). Chương trình kiểm tra gồm có 08 chuyên đề gắn với việc thực hiện chủ trương của Thành phố năm 2008: Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện cuộc vận động cán bộ đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về “3 xây, 3 chống”. Ngoài ra còn có 05 chuyên đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và quân sự địa phương.


Có 02 đơn vị được kiểm tra 03 chuyên đề, 09 đơn vị được kiểm tra 04 chuyên đề, các đơn vị được kiểm tra bao gồm:


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; – Khối phường : 07 đơn vị


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; – Khối cơ quan, đơn vị cấp quận : 04 đơn vị, trong đó:


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Lực lượng vũ trang : 02 đơn vị


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Văn hoá, giáo dục, y tế : 02 đơn vị


Qua kiểm tra, nhận thấy:


– Việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra của các tổ công tác được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo được tiến độ thời gian theo kế hoạch, có phân công thành viên trong tổ theo dõi từng nội dung kiểm tra.


– Hầu hết các cơ sở Đảng được kiểm tra chấp hành tốt, đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của tổ kiểm tra, đã giúp cho công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.


– Việc tổ chức kiểm tra định kỳ của Ban Thường vụ Quận ủy đã có ý nghĩa tác động tốt đối với các cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng, chấn chỉnh được những hạn chế thiếu sót. nbsp; Các tổ công tác cũng ghi nhận những phản ảnh, kiến nghị và khó khăn, vướng mắc của cơ sở, để đề xuất Thành phố và Trung ương có biện pháp tháo gỡ.


Ban Thường vụ Quận ủy đã sơ kết đợt kiểm tra và đề ra những giải pháp lãnh đạo trong thời gian tới, tập trung vào những nội dung sau:


– Tiếp tục có giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời xây dựng các quy trình chuẩn để áp dụng đồng bộ ở 10 phường.


– Định ra một số tiêu chí chuẩn làm nền tảng, hướng dẫn cán bộ đảng viên đăng ký thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện. Đây là một tiêu chí để xem xét đánh giá phân tích chất lượng cơ sở Đảng và Đảng viên.


– Lãnh đạo các Ban Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở đảng về nền nếp, chất lượng, nội dung sinh hoạt đảng, để thực hiện tốt chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cơ sở đảng. Tập trung thực hiện tốt việc vận động đảng viên chuyển sinh hoạt về nơi đang cư trú theo tinh thần công văn 247-CV/TU của Thành ủy.


– Lãnh đạo nâng cao vai trò cấp ủy các cơ sở đảng, cấp ủy chi bộ khu phố trong việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác Thanh niên. Phát huy trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc hổ trợ, tiếp sức cùng Đoàn phường làm tốt công tác vận động tập hợp Thanh niên.


– Lãnh đạo các phòng ban chức năng cấp quận tăng cường kiểm tra và phối hợp 10 phường thực hiện chủ đề “nếp sống văn minh đô thị”. Từng phường cần xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần tập trung để thực hiện có hiệu quả trong năm 2008.


– Lãnh đạo cấp ủy các phường duy trì nền nếp sinh hoạt tổ, nhóm tuyên giáo, dư luận xã hội, lực lượng chính trị nồng cốt, hoạt động có hiệu quả hơn.


– Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, để đánh giá rút kinh nghiệm những mặt làm được, chưa được, đề ra giải pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.