Công tác kết nạp Đảng viên mới 6 tháng đầu năm 2005 của Đảng bộ Quận 1

5
rx online

Thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW ngày 12/10/2004 của Ban Bí thư về kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh, thực hiện Kế hoạch 40-KH/TU ngày 04/01/2005 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2005 Đảng bộ Quận 1 đã kết nạp được 109 đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Trong đó số đảng viên dưới 30 tuổi chiếm 55,6%; kết nạp được 6 đảng viên trong quần chúng lao động ở các doanh nghiệp tư nhân theo Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.


Trong 6 tháng đầu năm 2005, các tổ chức đoàn thể trong Quận đã giới thiệu cho Đảng bộ Quận 300 quần chúng ưu tú. Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 đã mở 2 lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng với 247 quần chúng ưu tú tham dự, 3 lớp bồi dưỡng lý luận và nhận thức chính trị cho 255 đảng viên mới.


Trong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, ngoài các bài giảng theo quy định của Trung ương, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 đã đưa thêm 1 bài về Tư tưởng Hồ Chí Minh để quần chúng cảm tình Đảng và đảng viên mới hiểu thêm về tư tưởng Hồ Chí Minh.


Chỉ tiêu kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh đến ngày 19/5/2006 của Đảng bộ Quận 1 là 210 đảng viên.