Công tác kết nạp Đảng năm 2003 và Quý 1 năm 2004 của Đảng bộ Quận 1

3
rx online

Năm 2003 Đảng bộ Quận 1 đã kết nạp được 190 Đảng viên mới, đạt 158,33% so với chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu năm 2003 kết nạp 120 đảng viên mới), trong đó: Có 98 đảng viên nữ (chiếm tỷ lệ 51,57%); dân tộc Chăm: 02 đ/c (1,05%), dân tộc Hoa: 04 đ/c (2,1%).

+ Về tuổi đời: Độ tuổi từ 30 tuổi trở xuống: 99 đ/c (52,10%), từ 31-40 tuổi: 58 đ/c (30,52%), từ 41-50 tuổi: 31 đ/c (16,31%), từ 51 tuổi trở lên: 2 đ/c (1,05%).

+ Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Trung cấp: 46 đ/c (24,21%), Đại học: 88 đ/c (46,31%), trên đại học: 2 đ/c (1,05%).

+ Số cơ sở đảng có đảng viên kết nạp: 47/70 CSĐ (chiếm tỷ lệ 67,14%). Trong đó:

Khối phường có 10/10 cơ sở Đảng (100%) kết nạp được 93 Đảng viên (48,94%).

Khối doanh nghiệp: 12/19 cơ sở Đảng (63,15%) kết nạp được 41 Đảng viên (21,57%).

Khối cơ quan: 5/14 cơ sở Đảng (35,71%) kết nạp được 14 Đảng viên (7,36%).

Khối sự nghiệp: 15/25 cơ sở Đảng (60%) kết nạp được 29 Đảng viên (15,26%).

Khối Quân sự-Công an: Có Đảng bộ Công an kết nạp được 13 Đảng viên (6,84%).

nbsp;

* Trong Quý 1 năm 2004, Quận 1 đã kết nạp được 61 đảng viên, trong đó có:

– Nữ: 24 đ/c (39,34%)

– Đoàn viên TN: 32 đ/c (52,46%)

– Trình độ Cao đẳng – Đại học: 28 đ/c (45,90%)

– Độ tuổi từ 30 tuổi trở xuống: 32 đ/c (52,46%)

– Giáo viên: 12 đ/c (19,67%).