Công tác 6 tháng đầu năm của Chi bộ Khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1

1
rx online

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; –nbsp;6 tháng đầu năm 2004, Chi bộ khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1 phối hợp với Tổ công tác thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU và Liên đoàn Lao động Quận 1 đi khảo sát các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận 1 có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ, kết quả có 28 nbsp;đảng viên đang công tác ở 10 doanh nghiệp tư nhân.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; – Chi bộ khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1 đã lập danh sách những doanh nghiệp tư nhân có đảng viên, đồng thời phổ biến Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy và vận động những đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1, Chi bộ đã có văn bản hướng dẫn các đảng viên và cấp ủy địa phương nơi đảng viên đang sinh hoạt, tạo điều kiện cho đảng viên đang làm việc ở các doanh nghiệp tư nhân chuyển về Chi bộ khối kinh tế ngoài quốc doanh được thuận lợi.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; – 6 tháng đầu năm 2004, có 11 đảng viên ở 5 doanh nghiệp tư nhân đang làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; * Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có Cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy 1: 6 tháng đầu năm 2004 đã kết nạp được 4 đảng viên mới; Có 4 quần chúng ưu tú là đoàn viên công đoàn đi học lớp cảm tình Đảng do Quận tổ chức.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; * Tổ chức Công đoàn: Trong 6 tháng đầu năm 2004, đã thành lập được 15 công đoàn cơ sở gồm: 9 công ty TNHH, 4 công ty cổ phần, 2 công ty liên doanh có vốn với nước ngoài với 1.123 đoàn viên đạt 41,13% chỉ tiêu kế hoạch năm 2004.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; * Tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội LHTN: 6 tháng đầu năm 2004 thành lập được 1 Chi đoàn Thanh niên ở doanh nghiệp tư nhân.

nbsp;

nbsp;