Công nhận 4 khu phố văn hóa

3
rx online

Phường Đa Kao tổ chức Lễ mít tinh mừng Quốc khánh 2/9, ôn lại quá trình lịch sử cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công và khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2/9/1945 .


Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nhiều phong trào xã hội từ thiện: Đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chương trình 3 giảm, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện… Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ – Chính quyền và nhân dân phường quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2006. Tại lễ mít tinh, lãnh đạo quận đã trao bằng công nhận khu phố văn hóa cho 4 khu phố 3-4-6-7.