CÓ HAY KHÔNG MỤC ĐÍCH CHỐNG PHÁ BẦU CỬ ĐỂ CÀI CẮM MẦM MỐNG DÂN CHỦ TẠO LỰC LƯỢNG TRONG QUỐC HỘI?

14