Chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng Tháng 10 Nga đối với cách mạng Việt Nam”

14
rx online
Ngày 12/10, Quận ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo thời sự quý 4 năm 2017 với chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng Tháng 10 Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã báo cáo chuyên đề cho 470 cán bộ chủ chốt của quận và các cơ sở Đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông báo cáo các nội dung liên quan Cách mạng Tháng 10 Nga về: hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm; giá trị to lớn và tầm vóc của CMT10 Nga soi sáng cách mạng Việt Nam; Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ to lớn của Đảng cộng sản và nhân dân Liên Xô và tình hữu nghị 2 nước; Việt Nam rút ra bài học về những sai lầm dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu; đường lối đổi mới đất nước và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.
Ý nghĩa của Cách mạng Tháng 10 Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất thế kỉ XX, mở ra con đường giải phóng dân tộc và độc lập, dẫn đến sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Ảnh hưởng của CMT10 Nga như dòng thác chảy liên tục làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân sụp đổ. Cuộc đấu tranh vì dân chủ và CNXH là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội đến tự do, công bằng, bình đẳng, văn minh. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tường, kim chỉ nan cho hành động của Đảng cộng sản Việt Nam.
Báo cáo viên cũng nêu các nhiệm vụ trọng tâm được đất nước tập trung thực hiện trong giai đoạn hiện như: tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh…