Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg)

21