CHI BỘ CƠ QUAN PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

11