Cán bộ công chức cơ quan Quận ủy và các đoàn thể chính trị Quận 1 học tập Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

1
rx online

Hơn 80 cán bộ công nhân viên chức thuộc Văn phòng Quận ủy, các Ban Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Quận 1 đã tập trung tại Hội trường Quận ủy để nghe giới thiệu Luật Mặt trận TQVN và Nghị định 50 của Chính phủ theo tinh thần Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.


Trong hơn 1 giờ đồng hồ chiềunbsp; ngày 06/8/2004, Đ/c Châu Xi, Thạc sĩ Luật, Chủ tịch UBMT Quận 1nbsp;đã giới thiệu tóm tắt Luật Mặt trận TQVN và Nghị định 50 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật MTTQVN”.


– Qua buổi học Luật Mặt trận TQVN, CBCC được biết thêm vị trí chức năng của Mặt trận là cơ sở chính trị, chổ dựa của chính quyền nhân dân. Mặt trận tổ quốc hoạt động theo phương thức hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động, đồng thời tôn trọng tính độc lập của từng tổ chức đoàn thể thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Trước đó 1 tuần, cán bộ công chức cơ quan UBND Quận cũng đã dự buổi báo cáo chuyên đề về Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Nghị định 50/CP.