Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên truyền miệng năm 2010

3
rx online

Thực hiện Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2010, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, ngày 25/11/2010, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tổ chức Hội nghị “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên truyền miệng năm 2010” cho 130 đồng chí là cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo các cơ sở Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội, lực lượng chính trị nòng cốt Quận và 10 Phường trực thuộc Đảng bộ Quận 1.

Đồng chí NGUYỄN TÁ – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo các nội dung: Những kiến thức cơ bản về công tác Tuyên truyền miệng; Vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên; Phương pháp, kỹ năng chuẩn bị một bài nói chuyện cho cán bộ làm công tác Tuyên truyền miệng … Đồng chí nhấn mạnh Khái niệm công tác tuyên truyền miệng: Tuyên truyền miệng là một phương thức tuyên truyền được tiến hành bằng lời nói trực tiếp nhằm mục đích nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ tính tích cực hành động của người nghe.

Thông qua buổi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, các học viên đã hiểu rõ và nắm vững công tác Tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của công tác tư tưởng, là công cụ quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách, truyền bá những quan điểm của Đảng, đưa tiếng nói của Đảng đến quần chúng nhân dân. Cùng với các công cụ, phương tiện công tác tư tưởng khác, tuyên truyền miệng góp phần truyền bá sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Tuyên truyền miệng cũng là kênh thông tin chủ yếu và chính thống nhằm giáo dục, phổ biến, quán triệt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước; thông báo kịp thời và có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng bỏng mà dư luận quan tâm.