Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

4
rx online
Ngày 22/8/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 200 cán bộ công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong cơ quan, tổ chức thuộc quận, đại biểu HĐND phường (đối tượng 4).

Trong 3 ngày (từ ngày 22/8 đến ngày 24/8), học viên học tập 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc; dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự….