Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho

2
rx online

Ngày 20 – 21/6/2013, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 246 đảng viên, công chức, viên chức năm 2013. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, củng cố cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Nét mới của lớp bồi dưỡng kiến thức năm nay do các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh quận làm báo cáo viên. Các chuyên đề của lớp bồi dưỡng kiến thức cung cấp kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh. Nhấn mạnh xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt là cách tốt nhất để bảo vệ đất nước, giữ vững hòa bình, ổn định lâu dài. Quá trình xây dựng đất nước phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Tăng cường xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. Toàn dân phải nâng cao nhận thức quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Nhận thức được âm mưu, thủ đoạn của địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Hiểu biết về các thủ đoạn chiến tranh, chống phá, xâm chiếm, xâm lấn của địch. Hiểu và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Hiểu biết về tính năng tác dụng của các loại vũ khí trang bị hiện đại và có biện pháp chủ động phòng tránh thiệt hại, tổn thất bởi tiến công bằng hỏa lực của địch. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân như chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Không quân đội nào, khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc”.