Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

3
rx online

Ngày 2/8/2012, Quận 1 khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 250 cán bộ, đảng viên ngành công an, quân sự năm 2012. Giáo viên trường Quân sự TP.HCM giới thiệu đến lớp học các nội dung về chiến tranh nhân dân Việt Nam, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, bà Nguyễn Thị Hiếu – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh Quận 1 xác định bồi dưỡng kiến thức quốc phòng có ý nghĩa then chốt nhằm thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn nhận thức việc giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, lấy phát triển kinh tế xã hội làm trọng tâm, xây dựng Đảng làm khâu then chốt, luôn củng cố quốc phòng – an ninh vững mạnh. Quận 1 huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy mọi tiềm năng, sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ trên địa bàn. Lớp bồi dưỡng kiến thức góp phần cho ngành công an, quân sự vận dụng trong hoạt động thực tiễn, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội của quận nhà phát triển bền vững.