Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh

3
rx online

Ngày 22 – 23/5/2012, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Quận 1 tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hộ kinh doanh cá thể về những chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Quận.

Thượng tá Trần Thanh Tùng và Trung tá Đỗ Hữu Dự thuộc Trường Quân sự TP.HCM có buổi nói chuyện về các chuyên đề: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và chống địch lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đến người dân góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế – xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Xây dựng lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân, chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội.