Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính

1
rx online
Ngày 8/4/2017, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1 phối hợp tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho 150 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính H.438 niên khóa 2014 – 2016 và H.465 niên khóa 2015 – 2017. Tham dự có các đồng chí: Thạc sĩ Võ Đào Hà, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; Bùi Nam Hồng, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1 và đại diện UBND Quận 1.

Mỗi lớp học với thời lượng 1.056 tiết, 10 môn học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh học; nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể ở cơ sở; Đường lối, chính sách của Đảng – nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội;… Kết quả 100% học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, 23 học viên nhận giấy khen vì có thành tích trong khóa học. 
Phát biểu tại lễ bế giảng, Thạc sĩ Võ Đào Hà, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM mong muốn các học viên mang những kiến thức đã học áp dụng vào công việc để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lần khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…