Bế giảng lớp trung cấp chính trị

4
rx online


Sau hơn 20 tháng giảng dạy và học tập lớp trung cấp lý luận chính trị H122 khóa 2005 – 2007 do Trung Tâm Bồi dưỡng Chính Trị quận phối hợp Trường cán bộ Thành phố đã kết thúc và tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho các học viên ngày 15/11/2007.


Khóa học có 95 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan đơn vị của quận theo học 14 môn: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, Quản lý Nhà nước, Xây dựng Đảng… Kết cấu môn học hợp lý, nội dung tương đối toàn diện, đã trang bị cho học viên một lượng kiến thức nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó học viên có điều kiện nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần thực hiện các nhiệm vụ công tác tại đơn vị.nbsp; Kết quả có 86 học viên được cấp bằng tốt nghiệp.