Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị

4
rx online


Ngày 8/11/2007, lớp sơ cấp chính trị khóa V/2007 do Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị – Liên Đoàn Lao Động phối hợp tổ chức đã làm lễ bế giảng với sự tham dự của LĐLĐ Thành ph,nbsp; các Ban Đảng quận và 26 học viên của 5 công đoàn cơ sở trực thuộc.


Dưới hình thức học tại chức 2 ngày/tuần, các học viên được học 5 môn theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng. Lớp học đã giúp học viên nhận thức được một số vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh…, xây dựng được niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vận dụng lý luận đã học vào công việc cụ thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong công tác được giao. Kết quả: 13 học viên đạt loại khá, 13 trung bình.