Bế giảng lớp lý luận chính trị

2
rx online

Ngày 18/4/2008, Trung Tâm Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị quận tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2008 với sự tham dự của Ban giám đốc trường và các học viên.


Lớp học có 89 học viên được kết nạp đảng năm 2005 – 2006 – 2007 của 37 cơ sở đảng khối phường, ban ngành quận, thành phố, trung ương. Các học viên học 9 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần Nghị quyết đại hội IX và đại hội X của Đảng về Đường lối lãnh đạo của Đảng – Công tác xây dựng Đảng. Khóa học giúp học viên nâng cao nhận thức của đảng viên mới về những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối đổi mới của đảng, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên. Kết quả có 82 học viên đạt loại khá.