Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

5
rx online
Ngày 13/11/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa V năm 2018.
Trong thời gian từ 9/10 -13/11/2018, 57 học viên được trang bị những kiến thức cơ bản: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng…
Kết thúc khóa học, các học viên đều được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 6 học viên đạt xuất sắc trong học tập và chấp hành tốt nội quy được tặng giấy khen; biểu dương 3 cá nhân có tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tốt trong việc tổ chức và quản lý lớp.