Bế giảng lớp bồi dưỡng cho Đảng viên mới

1
rx online

Ngày 11/5/2007, Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Quận tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2007, thời gian học từ 13/4/2007 đến 11/5/2007 với hình thức học tại chức vào các ngày thứ 2, 3, 6 hàng tuần cho các đảng viên được kết nạp năm 2006 – 2007. Có 87 học viên thuộc 33 cơ sở đảng trong địa bàn quận theo học, gồm khối phường: 31 đ/c, khối ban ngành quận: 46 đ/c, khối Thành phố, Trung ương: 10 đ/c.


Nội dung học tập được chia thành 2 cụm bài: các chuyên đề về đường lối lãnh đạo của Đảng, các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Lớp học đã nâng cao cho Đảng viên mới nhận thức sâu sắc hơn về những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối đổi mới của Đảng, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò và nhiệm vụ, tiêu chuẩn của người đảng viên. Kết quả, khá: 54 đ/c chiếm 62%, trung bình: 33 đ/c chiếm 38%.