Ban Xóa đói giảm nghèo – việc làm Quận và 10 phường từ đầu năm 2004 đến nay đã trợ vốn cho 647 lượt hộ nghèo vay, tổng số tiền 1.749.000.000 đồng….

1
rx online

Tổng số dư nợ toàn Quận là 3 tỉ 706.198.699 đồng (2.330 hộ đã và đang vay). Các Ban XĐGN Quận phường đã mua cấp 10.360 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 517.950.000 đồng cho hộ nghèo. Xây tặng 5 nhà tình thương trị giá 41.923.915 đồng, chống dột 22 căn chi phí 69.939.000 đồng. Trợ cấp xã hội người nghèo 2.045 suất, 204.500.000 đồng. Giới thiệu việc làm cho 826 lượt người, phối hợp Công ty Suleco tư vấn cho 90 thanh niên đi hợp tác lao động nước ngoài, 2 trường hợp đang làm thủ tục.


Ngoài ra, tặng 393 suất học bổng cho học sinh nghèo, tổng trị giá 115.880.000 đồng. Miễn tiền thay công lao động công ích hàng năm cho 972 trường hợp, tương đương 68.040.000 đồng. Bên cạnh đó, quận phường đã vận động bổ sung nguồn quỹ XĐGN được 381.991.000 đồng (đạt 95,49%), một số phường vận động vượt chỉ tiêu như Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình …


Để nâng chuẩn nghèo theo tiêu chí mới của UBND Thành phố (6 triệu đồng/người/năm). Kết quả điều tra lại số người nghèo theo tiêu chí mới toàn Quận có 1.325 hộ nghèo/51.267 hộ dân (chiếm 2,58%).


Chương trình công tác từ nay đến cuối năm 2004:


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nợ quá hạn từ 28,55% xuống còn 10%.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Đẩy mạnh công tác giải ngân, mở hội nghị chuyên đề bàn biện pháp tháo gỡ giải ngân nhiều hơn cho các dự án (hiện tồn vốn toàn Quận gần 3,5 tỉ đồng).


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Phấn đấu đến cuối năm 2004 cơ bản không còn hộ nghèo bình quân thu nhập dưới 4 triệu đồng/người/năm.


* Tổng nguồn vốn XĐGN toàn Quận hiện có 7 tỉ 179.891.845 đồng, trong đó vốn Quận có 5 tỉ 390.439.175 đồng.


Ban XĐGN Quận đã ủy thác cho 10 phường 2 tỉ 117.676.000 đ và các đoàn thể Quận 1 tỉ 734.293.999 đ.