Ban Dân vận Quận ủy tổ chức khảo sát họat động của khối vận 10 phường

1
rx online


Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy và căn cứ chương trình công tác 6 tháng cuối năm của mình, Ban Dân vận Quận ủy đã tổ chức đoàn khảo sát làm việc với Khối vận của 10 phường từ ngày 12/8/2008 đến 12/9/2008 theo các nội dung chủ yếu sau đây : 1-Công tác xây dựng Quy ước cộng đồng, 2-Công tác Thanh niên trong tình hình mới, 3-Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 4-Công tác xây dựng lực lựơng chính trị nòng cốt và Công tác người Hoa, Chăm.


Đồng chí Lê Thị Hồng Phượng đã dẫn đầu đoàn khảo sát gồm có các đ/c trong Ban Dân vận quận ủy, đại diện của UB.MTTQ, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Hội LH Phụ nữ, cán bộ phòng Nội vụ của quận 1. Hầu hết các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường và các Chủ tịch – Phó Chủ tịch các đoàn thể liên quan đều giành nhiều thời gian làm việc với đoàn để báo cáo các nội dung trên và cùng trao đổi với đoàn về nhiều vấn đề đã làm được, chưa làm được cùng các kiến nghị có liên quan. Đoàn đã nghe, phân tích các báo cáo và trao đổi thêm các vấn đề thực tế, khó khăn, vướng mắc giúp cho Ban Dân vận có đầy đủ căn cứ tham mưu cho Quận ủy trong công tác chỉ đạo sát hợp với tình hình và điều kiện của từng phường nhằm tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố và quận trong tình hình mới có kết quả hơn.


nbsp;


nbsp;