23/5/2021 NGÀY TOÀN DÂN ĐI CHỌN NGƯỜI ĐỦ ĐỨC, ĐỦ TÀI VÀO QUỐC HỘI

1

https://youtu.be/MhgcWuRhbCw