☎️☎️☎️ UBND QUẬN 1 THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI TỔ TƯ VẤN SỨC KHỎE LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1

120

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1, Ban Chỉ đạo Quận 1 về phòng, chống dịch Covid-19 thành lập “Tổ tư vấn sức khỏe liên quan Covid-19 cho người dân trên địa bàn Quận 1” (sau đây gọi là “Tổ tư vấn”) để tư vấn qua điện thoại cho người dân các vấn đề sức khỏe, tâm lý.